Media

KH Energa Toruń zawsze chętnie i efektywnie współpracuje z przedstawicielami Mediów, , którzy mogą ubiegać się o akredytacje na zbliżający się sezon.


Wzorem z poprzednich lat, wypełnione i podpisane wnioski akredytacyjne należy przesłać na adres email: m.jurzysta@torunskihokej.pl

1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji.
2. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek.
3. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach pełnych nazw drużyn i lig wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych.
4. Akredytacja może zostać cofnięta w przypadku nie wykonywania przez podmiot posiadający akredytacje zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
6. Zabrania się przekazywania akredytacji osobom nieuprawnionym.
7. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej jeden dzień przed datą zawodów do godziny 14:00 (jeżeli terminem zawodów jest niedziela, wnioski należy złożyć najpóźniej w piątek do godziny 14:00).
8. Wypełniony wniosek o akredytację stałą należy przysłać na adres m.jurzysta@torunskihokej.pl nie później niż 4.09.2023.
9. Zarząd Klubu podejmując decyzję o przyznaniu akredytacji będzie kierował się dotychczasową współpracą z podmiotem akredytowanym, obecnością informacji dot. Klubu w materiałach prasowych Akredytowanego, etyką dziennikarską i sposobem w jaki Podmiot Akredytowany wykorzystuje materiały medialne Klubu.

Wniosek akredytacyjny dostępny do pobrania w wersji elektronicznej:

https://tiny.pl/cw3t6