Dla Akcjonariuszy

                          PIERWSZE WEZWANIE                       DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

                   KLUB SPORTOWY TORUŃ

                HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA

  

Zarząd spółki pod firma Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna (,,Spółka '') działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz pierwszy wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej ( ,, Wezwanie '' ).                                                                                                                                       

                                                               §1 Definicje

1. Akcje – łącznie oraz każda spośród 256 akcji imiennych o wartości nominalnej 1000 złotych każda, w tym:

 • 50 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A
 • 206 akcji zwykłych imiennych serii A

2. Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 akcji w dniu ogłoszenia Wezwania.

3. Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH.

4. KSH – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04 ) .

5. Spółka - spółka pod firmą Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000362636, REGON 340792957, NIP 9562277349, kapitał zakładowy w wysokości 256 000 zł, w całości opłacony.

                                                             §2 Odbiór Akcji

1. Dokumenty Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach pracy Spółki tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

2. Odbiór Dokumentu Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, przez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentowania. 

3. Odbiór Dokumentu Akcji następuje po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru.

4. Dokument Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji powinno zostać sporządzone z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Odbiór Dokumentu Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania.

6. Wraz z odbiorem Dokumentu Akcji, Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Wezwania.

                                                       §3 Postanowienia końcowe

1. Wezwanie wraz załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki.

2. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:

 • Wzór protokołu dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji.
 • Wzór oświadczenia, czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza.
 • Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wzór zgody Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej.
 • Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych.

                           Drugie wezwanie

              do złożenia dokumentów akcji

                   Klubu Sportowego Toruń

                  Hokejowa Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna ( ,, Spółka '' ), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362636, NIP 9562277349, REGON 340792957 działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz drugi wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych w pierwszym wezwaniu, w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Domem Maklerskim BDM Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP: 547-02-44-972 oraz REGON: 07042563, wybrany uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2020r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie;
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
 • wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 • dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Gen. Józefa Bema 23/29, 87-100 Toruń, w dniach roboczych ( od poniedziałku do piatku ), w godz. 8:00 – 16:00.
 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy i od tego momentu wobec spółki uważa się akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
 • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 01 marca 2026r.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

                      Trzecie wezwanie                                             do złożenia dokumentów akcji
    Klubu Sportowego Toruń Hokejowa                                              Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna ( ,, Spółka '' ), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362636, NIP 9562277349, REGON 340792957 działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz trzeci wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych w pierwszym wezwaniu, w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Domem Maklerskim BDM Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP: 547-02-44-972 oraz REGON: 07042563, wybrany uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2020r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie;
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
 • wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 • dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Gen. Józefa Bema 23/29, 87-100 Toruń, w dniach roboczych ( od poniedziałku do piatku ), w godz. 8:00 – 16:00.
 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy i od tego momentu wobec spółki uważa się akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
 • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 01 marca 2026r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

                     Czwarte wezwanie

          do złożenia dokumentów akcji                            Klubu Sportowego Toruń Hokejowa                                                Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna ( ,, Spółka '' ), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362636, NIP 9562277349, REGON 340792957 działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz trzeci wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych w pierwszym wezwaniu, w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Domem Maklerskim BDM Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP: 547-02-44-972 oraz REGON: 07042563, wybrany uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2020r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie;
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
 • wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 • dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Gen. Józefa Bema 23/29, 87-100 Toruń, w dniach roboczych ( od poniedziałku do piatku ), w godz. 8:00 – 16:00.
 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy i od tego momentu wobec spółki uważa się akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
 • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 01 marca 2026r.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

                         Piąte wezwanie

           do złożenia dokumentów akcji

               Klubu Sportowego Toruń

              Hokejowa Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna ( ,, Spółka '' ), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362636, NIP 9562277349, REGON 340792957 działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz trzeci wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych w pierwszym wezwaniu, w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy do rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Domem Maklerskim BDM Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP: 547-02-44-972 oraz REGON: 07042563, wybrany uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2020r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie;
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
 • wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 • dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Gen. Józefa Bema 23/29, 87-100 Toruń, w dniach roboczych ( od poniedziałku do piatku ), w godz. 8:00 – 16:00.
 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy i od tego momentu wobec spółki uważa się akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
 • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 01 marca 2026r.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.