Biuletyn Informacji Publicznych


DANE SPÓŁKI KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń

e-mail: kontakt@torunskihokej.pl
tel.: 56 622 68 58

NIP: 956 227 73 49
REGON: 340792957

Numer rejestru KRS: 0000362636

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 265 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Kapitał opłacony w całości.

Kapitał zapasowy Spółki wynosi: 324 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysięcy złotych)

AKCJE SPÓŁKI

Wyemitowane zostało 265 akcji Spółki.

Akcjonariat Spółki:
Akcje serii A:
200 akcji – Gmina Miasta Toruń
50 akcji – Andrzej Gajek
10 akcji – Andrzej Kończalski
5 akcji – Sylwester Rafiński

Akcje o numerach od 1 do 50 są akcjami uprzywilejowanymi na rzecz Gminy Miasta Toruń.

WŁADZE SPÓŁKI

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki – we wszystkich kategoriach działalności.

W obecnej kadencji skład wygląda następująco:
– Ewa Kossakowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
– Andrzej Gajek
– Andrzej Kończalski
– Mirosława Markowska

Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółkę, zarządza bieżącą działalnością, aktualnie jest jednosobowy.

W obecnej kadencji funkcję Prezesa Zarządu pełni:
– Bogdan Rozwadowski

Prokurent Zarządu:
Prokurentem Zarządu Spółki jest aktualnie Pan Sławomir Pawenta

DEMATERIALIZACJA AKCJI

W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.”

Złożenie Akcji w siedzibie Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.

Więcej informacji o dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie Spółki.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1) 93, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1) 93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2) 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
3) 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
4) 93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
5) 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6) 73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I
TELEWIZJI
7) 73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH
8) 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

WALNE ZGROMADZENIE