Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 265 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Kapitał opłacony w całości.

Kapitał zapasowy Spółki wynosi: 324 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysięcy złotych)